Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Jacobs Architekten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring trachten wij heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemeen:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Jacobs Architekten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Jacobs Architekten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/ of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Alle werkzaamheden gerelateerd aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jacobs Architekten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • BSN-nummer.

Jacobs Architekten slaat uw persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) op voor de volgende periodes:

 • Gedurende de looptijd van de overeengekomen opdracht;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Jacobs Architekten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor bovenstaande doelstelling kan Jacobs Architekten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer.

Jacobs Architekten slaat uw persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde doelstelling op voor de volgende periodes:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft bij Jacobs Architekten;
 • Daarna alleen volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen met een maximale bewaartermijn van 7 jaar voor de financiële administratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en datagegevens;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan andere partijen, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jacobs Architekten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Jacobs Architekten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding van deze gegevens;
 • Op al onze systemen hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 • Uw persoonsgegevens worden voorzien van encryptie als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. U heeft eveneens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u rechtstreeks aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dat uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens

Jacobs Architekten

Mauritsstraat 81

5611GV Eindhoven

040 244 22 12

info@jacobsarchitekten.com

Discover More